ژانویه, 2020 بدون نظر آموزش ها

برای رفتن به سایت وان ایس بت از آدرس صفحه اول کلیک کنید چون هر روز لینک بدون فیلتر می گذارم. فیلتر شکن رو خاموش کنید و در صفحه اول روی وان ایکسبت کلیک کنید.

ما شمارا بوسیله خواندن این مطلب حرفھ ای میکنیم کھ بتوانید کسب در آمد میلیونی داشتھ باشید .
بازی ایرانی تختھ نرد یک بازی دو نفره کھ روی تختھ ای کھ شامل ٢۴ ردیف است انجام می شود.
چیدمان مھره ھا
بدین ترتیب کھ برای بازیکن با مھره مثلا سفید ربع شروع از ١٩ تا ٢۴ شماره گذاری شده است
دو مھره در خانھ ٢۴ و ۵ مھره خانھ ١٣ و ٣ مھره خانھ ٨ و ۵مھره خانھ ۶ قرار میگیرد
برای بازیکن دیگر برعکس میباشد بدین ترتیب کھ خانھ ١ خانھ ٢۴ بازیکن مقابل میباشد
و خانھ ١٢ برای بازیکن دیگر خانھ ١٣ و بھ ھمین ترتیب بازیکن سفید باید
مھره ھای خود را در جھت فلش نمایان در شکل بھ سمت خانھ 1 حرکت دھد
و بعد از اینکھ تمام مھره ھا را در ربع شماره ١ تا ۶ جمع کرد شروع بھ
بیرون انداختن آنھا از بازی نماید برنده کسی است کھ زودتر مھره ھایش را از بازی بیرون ببرد .

حرکت مھره ھا :

برای شروع بازی تختھ نرد ھر بازیکن یک تاس را پرتاب میکند
چنانچھ شماره ھا یکسان باشد باید مجدد این کار تکرار شود
تا شماره ھا با ھم تفاوت داشتھ باشند بازیکنی کھ شماره بیشتری آورده باشد شروع کننده بازی است و
بر اساس شماره ایکھ روی تاسھا نمایان است اولین حرکت را انجام میدھد
پس از شروع بازیکنھا ھر دو تاس را باھم بھ تناوب باید بیندازند و بر اساس شماره آنھا حرکت کنند .
یک مھره ممکن است بھ خانھ ای حرکت داده شود کھ توسط دو یا بیشتر از دو عدد
از مھره ھای حریف اشغال نشده باشد .
شماره ھای روی تاسھا حرکات مجزا را تشکیل میدھند .
بعنوان مثال
اگر بازیکنی ٣ و ۵ آورده باشد ممکن است یک مھره را ۵ خانھ بھ جلو
در خانھ مجاز حرکت دھد و مھره دیگر را ٣ خانھ حرکت دھد یا ممکن است
یک مھره را بھ اندازه مجموع دو تاس بھ یک خانھ مجاز حرکت دھد .

(شمارش از خانھ بعدی مھره ایکھ باید حرکت کند شروع میشود مثلا
اگر قرار باشد یکی از مھره ھای خانھ ١٣ بھ اندازه ۵ جابجا شود در خانھ ٨ قرار میگیرد ) .
و این حرکات بھ شرطی است کھ خانھ ھای ھدف مھره ھا بوسیلھ دو یا
بیشتر از دو مھره حریف اشغال نشده باشد و مجاز باشد .
بازیکنی کھ جفت آورده باشد یعنی اعداد روی تاسھا مانند ھم باشد آنرا دو بار بازی میکند
مثلا بازیکنی کھ ۶ و ۶ آورده باشد میتواند ۴ بار با ۶ حرکت کند
یعنی دو تا دوتایی کھ گاھا بسیار مفید واقع میشود .
بازیکن باید از ھر دو شماره تاس استفاده کند و ھر دو حرکت را انجام دھد
مگر اینکھ نتواند آن شماره را بازی کند .
زمانیکھ فقط یک شماره قابلیت بازی را دارد بازیکن باید ھمان را بازی کند
زمانیکھ ھر دو شماره قابلیت بازی را داشتھ باشد اما نھ ھر دو یعنی حرکت
یک مھره محدودیت حرکت دیگر را ایجاد کند
در شرایط یکسان بھتر است شماره بیشتر بازی شود ھنگامیکھ ھیچکدام از شماره ھا را نتواند بازی کند
بازیکن این تاس را از دست داده است . در موارد جفت ھنگامیکھ
بازیکن نمیتواند از ھمھ چھار حرکت خود را استفاده کند باید بیشترین تعدادی را کھ میتواند حرکت دھد .
بیشتر بخوانید : تاریخچھ تختھ نرد
زدن و وارد کردن در تختھ نرد :
نقطھ ای کھ بوسیلھ یک مھره اشغال میشود یک نقص در بازی میباشد
اگر یک مھره مقابل در خانھ تک مھره ای شما بنشیند میتواند آن مھره را
بزند و آن مھره از بازی خارج میگردد و روی تختھ گذاشتھ میشود.

ھر زمان یک بازیکن یک یا چند مھره را بیرون داشتھ باشد
اولین التزام برای وی وارد کردن آنھا بھ بازی است کھ در ربع اول و خانھ شروع باید قرار دھد.
یعنی از ابتدا یک مھره وارد بازی میشود بھ شرطی کھ شماره متناظر روی یکی از
تاسھا آن را بھ خانھ مجاز کھ در آن دو یا بیشتر از دو مھره حریف وجود ندارد رھنمون سازد
بعنوان مثال
اگر بازیکنی ۴ یا ۶ بیاورد و بخواھد مھره خود را وارد بازی کند تنھا در خانھ ۴ میتواند بنشیند چراکھ خانھ
۵ و ۶ توسط مھره ھای حریف پر شده است
او برای ورود مھره باید اعداد ١ تا ۴ بیاورد و تا زمانیکھ مھره اش وارد بازی نشده
نمیتواند مھرھای دیگر را حرکت دھد. یعنی مادامی کھ ۵ و ۶ بیاورد ھیچ حرکتی
نمیتواند انجام دھد و باید نظاره گر بازی باشد .
اگر حریف تمام خانھ ھای ١ تا ۶را پر کرده باشد تا زمانیکھ یکی از خانھ ھا را خالی نکرده باید نظاره گر
باشد
و لازم نیست تاس بیندازد و اگر چند مھره بیرون داشتھ باشد باید تمام آنھا را وارد بازی کند
و بعد حرکت کند حال شاید با ھر پرتاب یک یا ھیچ یا دو مھره وارد بازی کند بستھ بھ شرایط است .

خارج کردن در تختھ نرد :
زمانیکھ یک بازیکن ھمھ ١۵ مھره خود را در ربع آخر جمع کرده باشد مجاز آغاز خارج کردن
آنھا و بیرون انداختنشان از بازی میباشد .
بازیکن با توجھ بھ اعداد تاس باید شروع بھ بیرون انداختن مھره ھا نماید
مثلا اگر ۶ و ۴ بیاورد باید یک مھره از ۶ و یک مھره از ۴ بخورد اگر
مھره ای در خانھ شماره ۶ یا ۴ وجود نداشتھ باشد باید عدد مربوطھ را بازی کند
مثلا تاس ٣ آورده در خانھ 3 مھره ندارد ولی در ۴ و ۵ و یا ۶ مھره دارد مجبور است
یکی از مھره ھا را 3 خانھ جلو ببرد اما امکان دارد کھ حتی بازی ھم نداشتھ باشد
در این موقع باید از بالاترین خانھ ایکھ از عدد تاس بیشتر نیست یکی را بخورد
بعنوان مثال
عدد تاس ۴ است در خانھ ۴ مھره ای ندارد در خانھ ۵ و ۶ ھم مھره ای ندارد کھ بازی کند.

اگر در خانھ ٣ مھره داشتھ باشد باید از آنرا از خانھ ٣ بیرون بیندازد اگر در ٣ نداشت
از ٢ و اگر در ٢ نداشت از یک و بھمین ترتیب ادامھ دھد اگر در ھمین حین خانھ ای تک مھره ای داشتھ
باش
کھ توسط حریف زیرکی مورد تھاجم قرار بگیرد و مھره آن را بیرون بیندازد باید از ابتدا شروع کند
یعنی بیرون انداختن را متوقف کند و پس از آوردن تاس مناسب و وارد کردن مھره بیرون رفتھ
آنرا وارد بازی نماید و پس از طی سھ ربع و قرار گرفتن در ربع نھایی ادامھ بھ خروج مھره ھا از بازی دھد
و مادامی کھ مھره اش بیرون باشد حق بیرون انداختن را نخواھد داشت .
مارس :
اگر یک بازیکن برتری محسوسی نسبت بھ دیگری داشتھ باشد ممکن است قبل از اینکھ
حریفش حتی یک مھره را بیرون بیندازد آخرین مھره خود را از بازی بیرون ببرد
در اینصورت آن دست از بازی برای برنده دو دست برد محسوب خواھد شد .
نکتھ : اگر در زمان پرتاب یک یا ھر دو تاس خارج از صفحھ بازی بیفتد باید تکرار شود .
اگر تاسی بصورت آینھ قرار بگیرد و دو عدد را نشان دھد پرتاب باید تکرار شود .

تخته نرد بازی کن و پول ببر

جهت ثبت نام و بازی کلیک کنید.

تکنیک های تخته نرد و اسامی آنها:

استراتژی های تخته نرد  backgommon

استراتژی اساسی در تخته نرد

در نرد برای اینکه بدونید دارید چی کار میکنید و از گشایش ها چی میخواید و اینکه به حرکات را در قالب اهداف خاصی یعنی استراتژی ها دنبال کنید باید با استراتژی ها اشنا بشید و البته نرد نیز یک بازی فوق العاده سیال است و یک بازیکن برای رسیدن به هدف باید انعطاف پذیری زیادی داشته باشه وخودشو با استراتژی های مختلف وقف بده .
در بازی نرد دو سری استراتژی داریم:
1- استراتژی های حمله 2- استراتژی های دفاع
تیتروار آنها رو مرور میکنیم
1- حمله کردن
الف : جلو افتادن در مسابفه ( بردن مسابقه )
ب:ششدر کردن
ج: حمله برق اسا
2- دفاع کردن
الف:لنگر انداختن
ب: بازی انتظاری
ج: قفا نرد

====================================================
الف: استراتژی های هجومی

1- جلو افتادن در مسابقه بدون درگیری
تخته نرد یک مسابقه است که در آن هر دو طرف سعی بر این دارند که مهره هایشان را زودتر به خانه خود برسانند. در این بین راحت ترین و اساسی ترین طرح برای بردن بازی و جلو افتادن در این مسابقه این است که شما بدون درگیری با حریف خود و عبور دادن امهره هایتان از مهره های دشمن و رساندن به نقاط امن به سادگی از حریف جلو بیافتید و این جلو بودن در مسابقه بر اساس شمارشگر ( پایپ) مشخص می شود به این صورت که هرچه شمارشگر برای بازیکنی عدد کمتری را نشان دهد آن بازیکن در مسابقه جلو خواهد بود.
سفید در  مسابقه عقب افتاده

2- ششدر کردن
جذابترین بخش بازی تخته نردبه این صورت که شما با ساختن چندین خانه به صورت متوالی و ایجاد یک سد جلوی مهره های حریف اجازه عبور کردن به او را نمیدهید و بازیکن حریف پشت این سد شما زندانی خواهد شد. برای ششدر کردن گرقتن یک سری خانه های کلیدی بازی مانند خانه های 8 و 7 و 6 و 5 از اهمیت ویژه ای برخودار است
در تصویر میبینید که قرمز 5 خانه گرفته و با جفت 3 میتواند خانه 7 خود را بگیرد و ششدر را کامل کند.

3- حمله برق آسا
زمانی این اتفاق می افتد که حریف شما درزمین شما مهره تک دارد و شما با زدن مهره حریف و بستن خانه صورت متوالی عرصه را بر او تنگ خواهید کرد و اجازه نمیدهید مهره اش از روی پیشخوان به زمین بازی برگردد و بازی را ادامه دهد , و این بازی را تا زمانی ادامه میدهید که بتوانید تمام خانه ها را بگیرید و ششدر کنید.
سفید چندین گشاد در خانه قرمز دارد . قرمز میتواند با زدن دو مهره از سفید یک حمله ناگهانی را آغاز کند و پشت بند آن خانه بگیرد

ب : استراتژیهای دفاعی

1- لنگر انداختن :
به این صورت است که شما با مهره های خود یکی از خانه های حریف را می گیرید و این خانه هرچه جلوتر باشد مزیت بیشتری خواهد داشت مثل خانه های 4 و 5 که با گرفتن این خانه ها اجازه نخواهید داد که حریف به راحتی مهره هایش را وارد زمین خود کند و از طرف دیگر با بستن خانه های خود منتظر یک لغزش از حریف خود می مانید تا با گرفتن کشته بازی را به سود خود کنید.
در تصیر میبینید که قرمز خانه افشار ( 20) را در زمین سفید گرفته

2- بازی انتظاری : ( کمین کردن )
زمانی اتفاق می افتد که یکی از بازیکنان خانه هایی در قسمت بیرونی زمین حریف مثلا درب خانه یا خانه 8 یا 10 یا… حریف را با دومهره اشغال میکند و از طرفی شروع به گرفتن خانه های خود میکند وآنقدر دومهره را در زمین حریف نگه میدارد تا حریف مجبور به گشاد دادن شود و بتواند از اوکشته بگیرد و بازی را به سود خود برگرداند.
در تصویر : سفید موفق شده خانه ی 7 قرمز را بگیرد و منتظر است با یک جفت فرار کند یا یک مهره گشاد از قرمز بگیرد

3- برگشت بازی: ( قفا نرد)( بدل) (backgame)

این استراتژی برای زمانیست که تعداد کشته های یکی از بازیکنان زیاد میشود و او توانسته دو خانه یا بیشتر در زمین حریف برای خود بگیرد .معمولا بازی بینان وقتی این اتفاق رخ میدهد به کنایه به بازیکنان میگویند مهره هایت رو برعکس جمع میکنی. همیشه این توصیه بوده که از این شیوه استفاده نکنید چرا که امکان مارس شدن وجود دارد . خود این روش به زیر شاخه هایی تقسیم میشود که در اینده راجع به انها بحث خواهیم کرد.
در تصویر میبینید قرمز دو خانه در زمین سفید گرفته.

جهت ثبت نام و بازی کلیک کنید.

————————————————————————————————————————————————————————–

تاریخچه تخته نرد به کجا باز می گردد؟ (صرفا جهت علاقه مندان)

قدمت تخته نرد به خاورمیانه و تمدنهای بسیار قدیم مانند تمدنهای ایران، روم، مصر و سومر بر می گردد. در هر کدام از این تمدنها بازی های تخته ای زیادی ابداع شده بود اما بازی مانند تخته نرد امروزی که در روم باستان انجام می شده Aleaنام داشته که به معنی “هنر قمار با تاس” بوده و حتی کلادیوس امپراتور روم نیز در مورد بازی تخته نرد نوشته است.

بازی تخته نرد خود کپی از بازی Kubeia یونان بود که بعدها این بازی را به نام Tabula تخته میشناختند. قدیمی ترین تخته نردی که تا به حال پیدا شده تخته نردی است که در شهر سوخته سیستان و بلوچستان پیدا شده است، به این دلیل تخته نرد را به ایران نسبت میدهند، در واقع تخته نرد را به اردشیر بنیانگذار سلسله ساسانی (224 سال قبل از میلاد مسیح) نسبت می دهند. به این دلیل به تخته نرد، نردشیر نیز می گویند. (نرد در پارسی قدیم به معنی چوب و کنده چوب بوده است).

این بازی از طریق ساسانیان به هند و از هندوستان به چین رفت که چینی ها به این بازی Shwa-liu می گویند ( به معنی دو شیش ) معادل انگلیسی تخته نرد نیز backgammon است، در مورد ریشه این کلمه احتمالات زیادی داده اند که محتمل ترین آنها به انگلیسی قدیمی باز می گردد که در آن gammon به معنی بازی بوده و ترجمه این کلمه ” بازی پشت” می شود زیرا در قدیم روی هر تخته صفحه شطرنج و در پشت آن تخته نرد قرار داشت.

برای ثبت نام در سایت وان ایکس بت ابتدا فلتر شکن را خاموش و سپس کلیک کنید

لینک وان ایکس بت

دانلود اپ وان ایکس بت

کد هدیه ثبت نام: 1xPersia

و جهت بازگشت به صفحه اصلی سایت ما و دیدن دیگر پست ها دکمه زیر را کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی وبسایت

تگ ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *