ژانویه, 2020 بدون نظر آموزش ها

 

قوانین شرط بندی هاکی

هاکی ،(Bandy) قوانین پیش بینی هاکی روی چمن، هاکی با توپ روی یخ، هاکی سایبری و مینی هاکی در وان ایکس بت به شرح زیر است:
هاکی روی چمن تمام فرم های پیش بینی با احتساب نتیجه کسب شده در انتهای وقت مسابقه ( 70 دقیقه ، 2 نیمه 35 دقیقه ای یا 4
نیمه 17:30 دقیقه ای ) محاسبه می شود . شرکت شرط بندی هیچ گونه مسولیتی درمورد نتایج اعلامی در حالت های شرط بر عهده نمی گیرد و خریداران فرم SPORT`S یا LIVE بندی
پیش بینی در صورت مغایرت نتایج یا اعتراض خود می بایست نتایج را از سایت های معتبر تهیه نمایند . نتایج مسابقه بر اساس اعلام منابع رسمی مورد استناد می باشد .
2. وقت های اضافه شده و سری ضربات پنالتی فقط در مورد مسابقاتی که باید برنده ای داشته باشد و یک تیم به مرحله بعد صعود نماید .
3. اگر مسابقه شروع شود و به هر دلیلی به اندازه ای در جریان نباشد که بتوان مسابقه را برگزار شده محاسبه نمود فرم های پیش بینی با ” ضریب شرط بندی 1 ” محاسبه می گردد بغیر
از فرم های پیش بینی که بتوان با توجه به نتیجه مسابقه آنها را محاسبه نمود .
4. اگر مسابقه بعد از شروع 60 دقیقه از زمان خود را در جریان باشد مسابقه برگزار شده تلقی می شود . اگر بعد از این مسابقه متوقف شود می توان تمام فرم های پیش بینی را با توجه به نتایج بدست آمده در زمان توقف محاسبه نمود .
5. هاکی داخل سالن . این نوع از هاکی داخل سالن برگزار می شود و مسابقه 40 دقیقه 2 نیمه 20 دقیقه ای برگزار می شود

(Bandy) هاکی با توپ

1. تمام فرم های پیش بینی با احتساب نتیجه کسب شده در انتهای وقت مسابقه ( 90 دقیقه ، 2 نیمه 45 دقیقه ای یا 3
نیمه 30 دقیقه ای ) محاسبه می شود . شرکت شرط بندی هیچ گونه مسولیتی درمورد نتایج اعلامی در حالت های شرط بر عهده نمی گیرد و خریداران فرم SPORT`S یا LIVE بندی
پیش بینی در صورت مغایرت نتایج یا اعتراض خود می بایست نتایج را از سایت های معتبر تهیه نمایند . نتایج مسابقه بر اساس اعلام منابع رسمی مورد استناد می باشد .
2. وقت های اضافه شده و سری ضربات پنالتی فقط در مورد مسابقاتی که باید برنده ای داشته باشد و یک تیم به مرحله بعد صعود نماید .
3. اگر مسابقه شروع شود و به هر دلیلی به اندازه ای در جریان نباشد که بتوان مسابقه را برگزار شده محاسبه نمود فرم های پیش بینی با ” ضریب شرط بندی 1 ” محاسبه می گردد بغیر از فرم های پیش بینی که بتوان با توجه به نتیجه مسابقه آنها را محاسبه نمود .
4. اگر مسابقه بعد از شروع 80 دقیقه از زمان خود را در جریان باشد مسابقه برگزار شده تلقی می شود . اگر بعد از این مسابقه متوقف شود می توان تمام فرم های پیش بینی را با توجه به نتایج بدست آمده در زمان توقف محاسبه نمود .
5. هاکی با اسکیت . هاکی با اسکیت که در این مدل از هاکی از توپ یا دیسک لاستیکی استفاده می شود . زمان این مسابقه 4 زمان 12 دقیقه ای است

هاکی روی یخ

1. تمام فرم های پیش بینی با احتساب نتیجه کسب شده در انتهای وقت مسابقه ( 60 دقیقه ، 3 نیمه 20 دقیقه ای ) محاسبه می شود .اگر وقت اضافی مشخص نشده باشد ( با
نشان داده می شود یا “ “ OT “ احتساب وقت اضافه که با ( shootouts با “

2. فرم های پیش بینی در
که در “ LIVE “ مسابقه محاسبه می گردد . فرم هایی که در می توانند با توجه به شرایط زیر محاسبه شوند . KHL و NHL
– زمان اصلی مسابقه
OT “ – زمان اصلی مسابقه با احتساب وقت های اضافه شده

نشان داده می شود یا با “ OT “ – وقت اضافه که با
shootouts
: عنوان مثال 1
Buffalo Sabres – Toronto Maple Leafs (inc OT and
.(shootouts
در این مدل از فرم های پیش بینی زمان مسابقه با احتساب
. ” shootouts ” وقت اضافه و
0:1 ) . برای محاسبه ,0:0 ,0:1 ,1:1 ,1:0) نتیجه مسابقه 2:3
فرم های پیش بینی از نتیجه بدست آمده 2:3 استفاده می
” شود . برای فرم های پیش بینی ” توتال ” نتیجه ” 5
خواهد بود .
: مثال 2
(Buffalo Sabres – Toronto Maple Leafs (inc OT
در این مدل از فرم های پیش بینی زمان مسابقه با احتساب
وقت اضافه و نتیجه مسابقه برای محاسبه فرم های پیش
بینی :
) 0:0 ,0:1 ,1:1 ,1:0) 2:2OT

برای فرم های پیش بینی ” توتال ” نتیجه ” 4 ” خواهد بود .
فرم های پیش بینی با عنوان ” برنده تیم 1 ” یا ” برنده تیم
2 ” بازنده محاسبه می شوند .
: مثال 3
Buffalo Sabres – Toronto Maple Leafs
در این مدل از فرم های پیش بینی زمان مسابقه با احتساب
وقت اصلی مسابقه و نتیجه بدست امده در زمان اصلی
مسابقه :
(0:1 ,1:1 ,1:0) 2:2
برای فرم های پیش بینی ” توتال ” نتیجه ” 4 ” خواهد بود .
فرم های پیش بینی با عنوان ” برنده تیم 1 ” یا ” برنده تیم
2 ” بازنده محاسبه می شوند .
3. اگر مسابقه شروع شود و به هر دلیلی به اندازه ای در جریان
نباشد که بتوان مسابقه را برگزار شده محاسبه نمود فرم های
پیش بینی با ” ضریب شرط بندی 1 ” محاسبه می گردد بغیر
از فرم های پیش بینی که بتوان با توجه به نتیجه مسابقه
آنها را محاسبه نمود .
4. اگر مسابقه بعد از شروع 55 دقیقه از زمان خود را در جریان
باشد مسابقه برگزار شده تلقی می شود . اگر بعد از این
مسابقه متوقف شود می توان تمام فرم های پیش بینی را با
توجه به نتایج بدست آمده در زمان توقف محاسبه نمود .

تیم هایی که در لیگ های
East Coast Hockey ” لیگ ساحل شرقی آمریکای شمالی
می توانند مسابقات خود را به صورت ” رفت و ” League
برگشت ” برگذار نمایند که در صورت جا بجا شدن ” میزبان و
میهمان ” فرم های پیش بینی برگشت نمی خورند .
6. فرم های پیش بینی ” توتال یا مجموع ” . در مسابقات با
احتساب ” شات اوت ” مجموع امتیازات کسب شده در ”
شات اوت ” در محاسبه فرم های پیش بینی ” توتال یا
مجموع ” 1 محاسبه می شوند .
7. اگر گل در دقیقه 9:00 بثمر برسد به این صورت محاسبه می
شود که از دقیقه 1:00 تا 9:00 بثمر رسیده است و اگر گل در
1:00 بثمر رسیده باشد در دقیقع اول بحساب می آید .
8. فرم های پیش بینی با عنوان ” چه کسی در مسابقات
قهرمانی بهتر است ” و ” قهرمان مسابقات جام قهرمانی ” و ”
برنده مسابقات گروهی ” و ” امتیازات کسب شده ” و ” گل
های از دست رفته ” با توجه به پروتکل ارائه شده در انتهای
مسابقات ، تابلوی مسابقات ، آمار اعلام شده توسط سازمان
رسمی مسابقات محاسبه می شود .
9. در مورد فرم های پیش بینی با عنوان ” امتیازات یک نیمه
بالاتر از نیمه دیگر ” در صورتیکه نتیجه نیمه های مسابقه
مساوی باشد فرم بازنده می باشد .

10 . در مورد فرم های پیش بینی با عنوان ” بهترین مهاجم تیم
ملی در تورنمنت ” با توجه به پروتکل خای رسمی که در بر
گیرنده ” گل + پاس ” هستند محاسبه می شوند . تمام فرم
های پیش بینی با احتساب وقت های اضافه محاسبه می
گردند و نتیجه ” شات اوت ” در این محاسبه تاثیری ندارد .
اگر بازیکن در مسابقه شرکت نکرد فرم های پیش بینی با ”
ضریب شرط بندی 1 ” محاسبه می شوند . در صورتیکه
امتیازات کسب شده مساوی باشد پیش بینی با ” ضریب
شرط بندی 1 ” محاسبه می شوند .
11 . فرم های پیش بینی با عنوان ” در مسابقه برنده می شود و
Wins the“ مجموع گل های زده بیشتر از / کمتر از ” یا
در این مدل از فرم ”(match and Total Over (Total Under
های پیش بینی باید مشخص نمود کدام یک از تیم ها برنده
مسابقه می شوند و مجموع گل های زده آنها بیشتر از /
کمتر از چه مقداری است . فرم های پیش بینی در مسابقات
در سایر مسابقات قهرمانی و الباقی مسابقات ”NHL، KHL ”
بین المللی با احتساب زمان اصلی مسابقه محاسبه می شود .

12 . فرم های پیش بینی با عنوان ” رقابت تا امتیاز 3
… ) ” دراین مورد از فرم های پیش بینی باید تعیین نمایید
کدام یک از تیم ها زودتر امتیاز مشخص شده را کسب می
نماید . اگر یکی از تیم ها تا قبل از رسیدن به امتیاز معین
شده یا اینکه حریفش این امتیاز را کسب نماید از مسابقه
کنار رود تمام فرم های پیش بینی در این نوع از شرط بندی
با ” ضریب پیش بینی 1 ” محاسبه می گردد .
13 . فرم های پیش بینی با عنوان ” تیم 2 در وقت اضافه برنده
می شود – نه ” در صورتی برنده می شود که در مسابقه ”
وقت اضافی ” نباشد . اگر تیم 2 در اورتایم بازنده شود فرم
های پیش بینی در مورد ” ضربات آخر مسابقه ” به همین
صورت محاسبه می شود .
14 . فرم های پیش بینی با عنوان ” برنده در وقت های اضافی ”
برنده باید تعیین نماید در وقت های اضافی :
1:0 ) – بازنده. ,1:1 , نتیجه مسابقه ( 0:0
0:1 ) – برنده. ;0:0 ,1:1 , نتیجه مسابقه ( 0:0
1:0 ) – بازنده. ;0:0 ;0:0 ,1:1 , نتیجه مسابقه ( 0:0

15 . فرم های پیش بینی در بخش
” زمان جریمه ” . در این مدل از فرم های پیش بینی مدت
زمانیکه برای جریمه یکی از تیم ها محاسبه شده است به
مدت 2 دقیقه به زمان مسابقه اضافه می شود . زمان جریمه
قبل از یا بعد از زمان پریود مسابقه لحاظ می شود . تعداد این
زمان ها تنها با توجه به پروتکل رسمی مسابقه مشخث می
شود .
با احتساب زمان ” “ Live “ 16 . فرم های پیش بینی در بخش
زمان جریمه ” . در این مدل از فرم های پیش بینی مدت
زمانیکه برای جریمه یکی از تیم ها محاسبه شده است به
زمان مسابقه اضافه می گردد . زمان جریمه قبل از یا بعد از
زمان پریود مسابقه لحاظ می شود . تعداد این زمان ها تنها با
توجه به پروتکل رسمی مسابقه مشخث می شود .
17 . فرم های پیش بینی با عنوان ” ضربه به سمت دروازه ” یا
تعداد شوت های به سمت دروازه با توجه ”Shots on goal“
به پروتکل رسمی مسابقه مشخص می شود .
18 . مجموع امتیازات کسب شده توسط یک بازیکن در هاکی – در
این مورد باید امتیازات کسب شده توسط یک بازیکن را از
طریق سیستم ” پاس + گل ” محاسبه نمود . در این مدل از
فرم های پیش بینی امتیازات کسب شده در زمان اصلی
مسابقه مورد محاسبه قرار می گیرد . اگر بازیکن انتخاب شده
به هر دلیلی در مسابقه شرکت نکند فرم های پیش بینی
مربوط به او با ” ضریب پیش بینی 1 ” محاسبه می گردد .

19 . فرم های پیش با عنوان ” اولین گل را بثمر می رسانند و
برنده می شوند ” با احتساب زمان اصلی مسابقه محاسبه می
گردد .
20 . فرم پیش با عنوان ” اولین گل را تیم 1 می رسانند و برنده
می شوند – خیر ” این فرم پیش بینی برنده محاسبه می
شود اگر این تیم اولین گل را بثمر نرساند یا اینکه برنده
مسابقه نشود .
– 21 . فرم پیش با عنوان ” مجموع امتیازات در بازه زمانی 6 تا 8
خیر ”
مثال : ” مجموع امتیازات در بازه زمانی 6 تا 8 – خیر ” نتیجه
2 ) – مجموع : 5 ، برنده : مسابقه ( 3
” مجموع امتیازات در بازه زمانی 6 تا 8 – خیر ” نتیجه
4 ) – مجموع : 7 ، بازنده : مسابقه ( 3
22 . مشخص نمودن تعداد گل های به ثمر رسیده . در این مدل از
فرم های پیش بینی باید تعداد گل های زده شده را مشخص
نمود
مثال : تیم 1 در مجموع یک گل بثمر رسانده و تیم 2 کلی به
ثمر نرسانده است . در نتیجه در مجموع 1 گل به ثمر رسیده
است .
– ” فرم پیش بینی ” گل های بثمر رسیده – کمتر از 1.5
برنده
– ” فرم پیش بینی ” گل های بثمر رسیده – بیشتر از 1.5
بازنده . فرم های پیش بینی با عنوان ” گل در دروازه خالی ” یا برنده
اعلام خواهد شد در زمانیکه دروازبان درون زمین بازی حضور
نداشته باشد و یکی از بازیکنان به جای او درون دروازه باشد .
” 24 . فرم های پیش بینی با عنوان ” هت تریک – بیشتر از 0.5
در این مورد از فرم های پیش بینی فقط گل های زده شده
محاسبه می شود و پاس ها نقشی در نتیجه و محاسبه ندارد
.
25 . فرم های پیش بینی ” پر امتیاز ترین پریود مسابقه ” یا
”Highest Scoring Period“
” پر امتیاز ترین پریود مسابقه – 1 ” در پریود شماره 1 از
مسابقه گل های زده شده بیشتر از پریود 2 و پریود 3 است
” پر امتیاز ترین پریود مسابقه – 2 ” در پریود شماره 2 از
مسابقه گل های زده شده بیشتر از پریود 1 و پریود 3 است
” پر امتیاز ترین پریود مسابقه – 3 ” در پریود شماره 3 از
مسابقه گل های زده شده بیشتر از پریود 1 و پریود 2 است
جام ” – KHL 26 . در فرم های پیش بینی در مورد مسابقات
نادژدا ” مبتای محاسبه فرم های پیش بینی زمان اصلی
مسابقه ( در سه پریود زمانی ) می باشد ، حتی اگر نتیجه
بدست آمده در پایان این وقتها مساوی باشد .
27 . زمان تعیین تکلیف فرم های پیش بینی در مورد مسابقات
می تواند تا 72 ساعت بعد از اتمام مسابقه بطول RHL
بیانجامد .28 . فرم های پیش بینی با موضوع مقایسه نتایج . فرم های
پیش بینی با عنوان ” کدام تیم بهترین نتیجه در تورنمنت
را کسب می نماید ” برای محاسبه این فرم های پیش بینی
موارد مورد نظر : مرحله حذف از مسابقات؛ رتبه تیم در گروه
(کنفرانس)؛ امتیاز تیم گروه ( در یک فصل ). تفاضل گل در
این مسابقات ( در یک فصل ). گل های زده به ثمر رساند در
مسابقات ( در یک فصل )
29 . فرم های پیش بینی با عنوان ” برنده مسابقه ” تعیین برنده
بر اساس مقررات مسابقات صورت می گیرد . به عنوان مثال
برنده مسابقه با احتساب زمان های اضاقه NHL در مسابقات
شده به مسابقه مشخص می شود . در مورد فرم های پیش
بینی ” برنده مسابقه ” در مرحله ” پلی آف ” برنده با احتساب
زمان های اضافه شده تعیین می گردد .

. مسابقات آلترناتیو . در این نوع از فرم های پیش بینی نتایج نمایش داده می Live رقابت بین 2 تیمی که رقابت آنها در شود مورد مقایسه قرار می گیرد . اگر در یکی از مسابقات به
علت مسایل فنی یکی از تیم ها بازنده شود الباقی فرم های پیش بینی با “ضریب پیش بینی 1 ” بازگردانده می شوند (فرم پیش بینی برگشت می خورد ) .
Avangard – Sibir به عنوان مثال : مسابقه بین تیم های و Avangard-Sibir مجموع 5.5 بیشتر در مسابقه واقعی 4:1
نتیجه مسابقه آلترناتیو . Metallurg – Sibir 2 : 1
نتیجه مجموع برای این مسابقه 6 . Avangard – Sibir 2 : 4
می باشد .
تمام تیم هایی که در این مدل از پیش بینی استفاده می شوند در یک زمان مسابقه می دهند و مسابقع آنها در جریان است .
به عنوان مثال :
مجموع Torpedo /SKA – Dynamo/CSKA فرم پیش بینی
کمتر از 7.5
Torpedo – SKA نتیجه مسابقه 3:2
SKA – Dynamo نتیجه مسابقه 2:1
Torpedo/SKA 3 + 2 = مجموع 5
Dynamo/CSKA 2 + 1 = مجموع 3
Torpedo/SKA – Dynamo/CSKA 3 : نتیجه مسابقه

بازنده است .
31 . فرم پیش بینی با عنوان ” بهترین مهاجم ” . برای تعیین بهترین مهاجم گزینه هایی از قبیل : امتیازات کسب کرده در تونمنت ، گل های بثمر رسانده در تورنمنت ، تعداد مسابقاتی
که در آن شرکت داشته است بدون احتساب وقت های اضافی و ضربات پنالتی آخر مسابقه را در نظر می گیرند .
32 . فرم های پیش بینی با عنوان ” جرایم جزیی ” . در این مدل از فرم های پیش بینی شرط بندی بر اساس تعداد خطاهای گرفته شده در مسابقه محاسبه می شود .
هاکی سایبری
هاکی سایبری – پخش مسابقات هاکی که شبیه سازی از مسابقه هاکی بین دو تیم است
انجام می شود . Stanley Cup پیش بینی ها بر روی مسابقات 1. تمام فرم های پیش بینی بعد از انتهای مسابقه و مشخص شدن نتیجه محاسبه می گردد .
2. کمترین مبلغی که می توان برای خرید فرم پیش بینی هزینه
کرد 2 دلار است .
3. بیشترین مبلغی که می توان برای فرم های پیش بینی پرداخت توسط شرکت شرط بندی مشخص می شود .
4. محدودیت در مورد مبالغ شرط بندی بنا به صلاحدید شرکت شرط بندی میتواند تغییر نماید .
5. فرم های پیش بینی در فوتبال با توجه به زمان اصلی مسابقه مورد محاسبه قرار می گیرند .
6. در صورتیکه به هر دلیلی اشتباهی از سمت شرکت شرط بندی در مورد فرم های پیش بینی اتفاق بیافتد این شرکت می تواند بدون اطلاع مشتریان فرم های پیش بینی را ابطال
نماید .
7. دریافت و پذیرش فرم های پیش بینی تا قبل از آغاز انجام می شود . پخش تمام مسابقات “ LIVE “ مسابقات در در حالت آنلاین می باشد .
8. انواع فرم های شرط بندی در فوتبال سایبری ( با توجه به زمان اصلی مسابقه )پیروزی
شانس دوگانه هندیکاپ توتال ( کمتر / بیشتر ) پیروزی در مسابقه زمان های اضافه شده : خواهد بود / نخواهد بود ( زمانهایی که بعد از تمام شدن وقت اصلی مسابقه برای تعیین برنده مشخص می شوند )
هاکی سایبری (بولت)

1. هاکی سایبری (بولت) – پخش چند نفره بازی (شبیه ساز هاکی).
2. بازی در حالت ضربه زذن به بولت اتفاق می افتد. اگر هر کدام از تیم ها 5 بار گلزنی کرده اند، امتیازات یکسانی داشته باشند،پرتاب های اضافی اختصاص داده می شود تا زمانی که
یکی از تیم ها جبو بیافتد.
3. در پایان به تعداد پرتابها، اگر تیمی کمتر از 5 پرتاب داشته باشد که قادر به تعقیب حریف نباشد ، بازی قطع می شود
.(4- 0 با تعداد پرتاب 4 – (مثال 2
4. همه شرط ها پس از پایان عملی رویداد محاسبه می شود.
5. کمترین شرط گداشته شده در هر پیش بینی نباید کمتر از 10 روبل باشد.
6. بیشترین مقدار شرط بندی رو ی هر شرط بسته به نظر
کمپانی برای هر شرط متفاوت میباشد.
7. محدودیت مقدار شرطها را می توان بدون اطلاع قبلی به
کاربران تغییر داد.
8. در صورت اشتباهات پرسنلی یا مشکلات نرم افزاری در هنگام
پذیرش شرطها (اشتباهات آشکار در شانس، عدم تناسب
بین ضرایب در موقعیتهای مختلف و غیره) و سایر
استدلالهایی که نادرست بودن شرط را تایید میکنند، شرکت
شرط بندی حق دارد که این شرطهارا نامعتبر اعلام کند.9. پذیرش شرط بندی در مسابقات تا قبل از شروع مسابقه است
.همچنین در بازی های زنده . تمام مسابقات تنیس مجازی
بصورت آنلاین پخش می شوند.
10 . انواع شرطهای در دسترس
برد
هندیکپ
مجموع (بیشتر,کمتر)؛
مجموع (فرد / زوج)؛
امتیاز دقیق
مجموع فردی (بیشتر / کمتر)؛
مینی هاکی مجازی

1. (مینی هاکی مجازی – بازی های پخش (شبیه ساز هاکی.
2. همه شرط ها پس از پایان واقعی رویداد محاسبه می شوند.
3. حداقل شرط و حداکثر شرط بندی توسط شرط بندی شرکت
برای هر رویداد به طور جداگانه تعیین می شود.
4. محدودیت مقدار شرطها را می توان بدون اطلاع قبلی به
کاربران تغییر داد.
5. پیش بینیها در زمان اصلی پذیرفته می شوند.
6. در صورت اشتباهات پرسنلی یا خرابی های نرم افزاری هنگام
پذیرش شرط بندی (اشتباهات واضح در شانس، عدم تناسب
بین نسبت ها در موقعیت های مختلف و غیره) و سایر
استدلالات که نادرست بودن شرط را تایید می کنند، شرکت
شرط بندی حق دارد این شرط را نامعتبر اعلام کند.
7. پذیرش شرط بندی در مسابقات تا قبل از شروع مسابقه است
.همچنین در پخش زنده . تمام مسابقات تنیس مجازی
بصورت آنلاین پخش می شوند.
8. برنده تیمی است که امتیاز بیشتری کسب می کند. اگر تعداد امتیازات تیم های اول و دوم با هم برابر باشند، بازی تا به یمر رسیدن گل ادامه می یابد.

9. انواع شرط موجود:
برد در بازی
مجموع
مجموع فردی
هندیکپ
مجموع (فرد / زوج)؛

برای ثبت نام در سایت وان ایکس بت ابتدا فلتر شکن را خاموش و سپس کلیک کنید

لینک وان ایکس بت

دانلود اپ وان ایکس بت

کد هدیه ثبت نام: 1xPersia

و جهت بازگشت به صفحه اصلی سایت ما و دیدن دیگر پست ها دکمه زیر را کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی وبسایت

تگ ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *